उम्मेद्वार छनौट भई सिफारिस भएको सम्बन्धमा

सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान संकाय डीनको कार्यालय द्वारा मिति ०७७/०४/१३ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार २०७७/०८/१८ गतेका दिन Plant Breeding विषयको करार सेवा पदपूर्ति गर्न उप-प्राध्यापक पदको अन्तरवार्ता लिईएकोमा तपशिल वमोजिमका उम्मेद्वार छनौट भई सिफारिस भएकोले निज सफल उम्मेद्वारले यहि मिति २०७७/०८/३० गते सम्म नियुक्ति लिई सक्नुहुन जानकारी गराईन्छ । अन्यथा नियमानुसार हुने ब्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि सूचित गरिन्छ ।