Online Form Submission सम्बन्धमा

प्रस्तुत विषयमा यस कृषि विज्ञान संकायमा B.Sc.Ag. मा Online मार्फत प्रवेश आवेदन फाराम भर्ने विद्यार्थीहरुले आफ्नो Online Form Submit भए/नभएको Confirmation Letter आफूलाई प्राप्त नभएको भन्ने जानकारी हुन आएकोले मिति २०७४।१०।२९ गते दिउसो १ बजेभित्र Online Form भर्ने तपसिल बमोजिमका विद्यार्थीहरुको Online Form Submit भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारिका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।