B.Sc.Ag. मा भर्नाको लागि Non-Credit विषय बारे

प्रस्तुत विषयमा यस कृषि विज्ञान संकायमा B.Sc.Ag. मा भर्नाका लागि आवश्यक न्यूनतम योग्यतामा Non-Credit अर्न्तगत कम्तिमा ५० (पचास) पूर्णाङ्कको गणित एवं भौतिकशास्त्र विषय लिएर अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुले उक्त विषयमा ५०% वा C+ ग्रेड प्राप्त गरेको हुनुपर्ने भएकोले सम्बन्धित सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुको जानकारिका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।