B.Sc.Ag. मा अतिरिक्त कोटा भर्नाको ब्यवस्था गरिएको बारे

प्रस्तुत विषयमा यस कृषि विज्ञान संकायमा B.Sc.Ag. मा जम्मा भर्ना कोटा १०० (एकसय) जना निर्धारण भएकोमा हाल सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषदको निर्णयानुसार B.Sc.Ag. मा भर्नाका लागि नेपाल सरकारको सरकारी कार्यालयमा स्थायी रुपमा कार्यरत् १० (दश) जना कर्मचारिहरुको नाम सम्बन्धित निकायबाट सिफारिस भएर आएमा भर्नाको ब्यबस्थापन गर्ने भन्ने प्राप्त . निर्देशानुसार,

रितर्शन सम्बन्धित सरकारी निकायबाट सिफारिस भएर आउने १० (दश) जना स्थायी कर्मचारिलाई भर्ना गरिने भएकोले जानकारिका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।