B.SC.Ag. मा अतिरिक्त कोटामा भर्नाका लागि प्रवेश आवेदन फाराम भरी अपुग कागजात पेश गर्ने र भर्नाको लागि अन्र्तवार्ता सम्बन्धी जरुरी सूचना

प्रस्तुत विषयमा यस कृषि विज्ञान संकाय अन्र्तगत B.Sc.Ag. मा शैक्षिक सत्र २०७७/०७८ सालमा १० जना विद्यार्थी अतिरिक्त कोटामा भर्नाका लागि प्रकाशित सूचनानुसार निर्धारित समयावधिभित्र पेश भएका आवेदन फारामहरु मध्ये तपसिलका विद्यार्थीहरुले भर्नाका लागि आवश्यकपर्ने देहाय बमोजिका प्रमाणपत्रहरु पेश नगरेको हुँदा निजहरुले मिति २०७७।१२।३१ गतेभित्र Email मार्फत अनिवार्य पेश गरिसक्नुपर्ने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ । साथै मिति २०७८।०१।०२ गते दिउँसो १२:३० बजे कृषि विज्ञान संकाय डीनको कार्यालय टीकापुरमा भर्नाका लागि अन्र्तवार्ता हुने भएकोले सम्बन्धित सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुले शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरु, स्थायी नियुक्ति पत्र, माथिल्लो निकायको सिफारिस पत्रको सक्कलप्रति लिइ आउनुपर्ने व्यहोरा समेत जानकारी गराईन्छ । भर्नाका लागि आवश्यक पर्ने कागजात पेश नगरी भर्नाबाट बञ्चित भएमा स्वयम विद्यार्थी नै जिम्मेवार हुने व्यहोरा पनि जानकरी गराईन्छ ।