B. Sc. Ag. तहमा अतिरिक्त विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी सूचना

२०७७ सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालय प्राज्ञिक परिषद्द्वारा गरिएको निर्णयबामेजिम सङ्घीय मन्त्रालय, सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत सबै प्रदेशका प्रादेशिक निकाय तथा नेपालभर विद्यमान सबै पालिकामा कार्यरत कम्तीमा तीन वर्ष स्थायी सेवामा रही कार्य गरेका कृषिसम्बन्धी कर्मचारीका लागि भर्नासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएकाले मिति २०७७ चैत्र १३ गतेदेखि मिति २०७७ चैत्र २५ गतेसम्म भर्नाका लागि तोकिएको सङ्ख्या १० जनाको कोटामा भर्ना हुन इच्छुक आवेदक विद्यार्थीहरुले कार्यालय समयभित्र कृषि विज्ञान सङ्कायको टीकापुर स्थित नेपाल बैंक लिमिटेडमा रहेको च. हि. नं. १०७००१०६५५३९२५०००००१ मा आवेदन शुल्क वाफत रु. ४५००।- (अक्षरेपि चार हजार पाँच सय) जम्मा गरेको सक्कल भौचर एवं आवश्यक कागजात समावेश गरी निर्धारित आवेदन फाराम भरी कृषि विज्ञान सङ्काय डीनको कार्यालय टीकापुर कैलालीमा बुझाउनु पर्ने छ। साथै यस कार्यालयको वेबसाइट www.fwuag.edu.np मा Online फाराम पनि भर्न सकिने छ | Online आवेदन फाराम भर्ने विद्यार्थीले बैंक भौचर लगायत आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण प्रमाणपत्रहरुको Scan गरी उक्त वेबसाइड मार्फत पठाउनु पर्ने छ । साथै आवेदकले आफू मातहत रहेको सम्बन्धित सरकारी निकाय प्रमुखको सिफारिस पेस गर्नुपर्ने छ । उक्त आवेदन तपसिल बमोजिमको कार्यविधिको अधीनमा हुने सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।