B.Sc.Ag. तहमा अतिरिक्त कोटामा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना

यस सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान संकाय अन्तर्गत टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसमा शैक्षिक सत्र २०७७/०७८ सालको B.Sc.Ag. तहमा अतिरिक्त कोटामा १० जना विद्यार्थी भर्नाका लागि मिति २०७४।०१।०२ गते बिहिबारका दिन लिईएको शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरुको मूल्याङ्कन र मौखिक अर्न्तवार्ता परीक्षाको प्राप्ताङ्कको योग्यताक्रम अनुसार तपसिल बमोजिमका विद्यार्थीहरु अतिरिक्त भर्ना कोटामा छनौट भएको हुँदा सम्बन्धित विद्यार्थीले भर्नाका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण प्रमाणपत्रहरुको १/१ प्रति छाँयाकपी, २ प्रति फोटो र सम्बन्धित गा.पा./न.पा./मन्त्रालय को माथिल्लो निकायको सक्कल सिफारिसपत्र सहित प्रथम सेमेस्टरमा लाग्ने शुल्क यस कृषि विज्ञान संकायको टीकापुर स्थित नेपाल बैंक लिमिटेडमा रहेको च.हि.नं. १०७००१०६५५३९२५०००००१ मा जम्मा गरेको रु. ३,२३,२००। (अक्षेरुपी तीनलाख तेइसहजार दुइसय मात्र) को सक्कल बैक भौचर पेश गरी मिति २०७४/०१/१२ गते कार्यालय समयभित्र भर्ना गरिसक्नुपर्ने ब्यहोरा जानकारी राईन्छ । साथै तोकिएको समयावधिभित्र भर्ना नगरी भर्नाबाट बञ्चित भएमा वैकल्पिक विद्यार्थीलाई भर्ना गरिने छ र भर्ना भैसकेपछि शुल्क फिर्ता नहुने ब्यहोरा समेत जानकारी गराईन्छ ।