B.Sc.Ag. को प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी जरुरी सूचना ।

उपर्युक्त सम्बन्धमा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान संकाय अन्र्तगत यस टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसमा मिति २००७।१२।०४ गते बिहान ११:३० बजे संचालन हुने B.Sc.Ag. को प्रवेश परीक्षाका लागि Online/Ofline बाट प्रवेश आवेदन फाराम भर्ने तपसिलका केही विद्यार्थीहरुले फाराम भर्दा आवश्यक पर्ने कागजात सलग्न नगरेको हुँदा उक्त विद्यार्थीहरुले नेपाल बैंकमा जम्मा गरेको सक्कल बैंक भौचर, सक्कल नागरिकता र १/१ प्रति शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरु र छात्रवृति कोटाको लागि चाहिने आवश्यक कागजातको छायाकपी मिति २००७।।२।०४ गते बिहान ७ बजेदेखि १० बजेसम्म पेश गर्नका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । साथै सोही समयमा प्रवेशपत्र वितरण हुने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ । उक्त समयभित्र कागजात पेश नगरेको खण्डमा नतिजा प्रकाशनमा बाधा भएमा डीन कार्यालय जवाफदेही नहुने ब्यहोरा समेत जानकारी गराईन्छ ।

B.Sc.Ag. Entrance Notice

Click here to see full Entrance Notice.

B.Sc.Ag. Entrance Notice