Apply Online

Apply Online for B.Sc. Agriculture

१. प्रवेश परीक्षा शुल्क रु. २,५००।– (दुईहजार पाँचसय) । २. प्रवेश परीक्षा शुल्क रु. ५,०००।– (पाँचहजार) विलम्ब शुल्क सहित । ३. प्रवेश परीक्षा आवेदनफाराम भर्ने म्याद ः (क) ईच्छुक आवेदक विद्यार्थीहरुले मिति २०७७।१०।०७ गतेदेखि मिति २०७७।११।०७ गतेसम्म (विलम्ब शुल्क रहित) र मिति २०७७।११।०८ गते देखि मिति २०७७।११।१४ गतेसम्म (विलम्ब शुल्कसहित ) कार्यालय समयभित्र बैंक खाता विवरण नेपाल बैकं लिमिटेड टीकापुर, कैलालीमा कृषि विज्ञान संकाय, डीनको कार्यालय, टीकापुरको चल्ती हिसाब खाता नं. १०७००१०६५५३९२५०००००१ (ग) प्रवेश पत्र वितरण मिति २०७७।११।१८ गते बिहान ७ बजेदेखि १० बजेसम्म टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसबाट गरिनेछ । (घ) प्रवेश पत्र लिन आउँदा नागरिकता प्रमाण पत्रको सक्कल र Online आवेदन फाराम भर्ने विद्यार्थीले सक्कल बैक भौचर, भर्ना आवेदन फाराम र भर्ना आवेदन फारामसँग Upload गरेका संलग्न सम्पूर्ण प्रमाणहरुको १/१ प्रति छाँयाकपी समेत लिई आउनु पर्नेछ । (ङ) भर्ना हुँदा सम्पूर्ण प्रमाण पत्रहरुको सक्कल अनिवार्य रुपमा बुझाउनुपर्नेछ । Before Filling Form (Necessary Instructions): 1. Please scan multiple files of SEE and keep in single PDF file which will be needed while applying. (PDF Preferred) 2. Please scan multiple files of NEB Documents which will be needed while applying. (PDF Preferred) 3. Scan copy of Citizenship. (JPG) 4. Recent Photographs (PPSize) 5. Scan the Bank Voucher and attach it in the related heading. 6. Please PDF file must not be more than 2MB and for jpg file size must be below 500KB. Note: 
  1. Minimum CGPA of 2.4 or Grade of C+ or 50% marks required for admission regardless of Entrance Results)
We are no longer accepting applications for B.Sc. Agriculture Program. Please Contact us for more details.