Course Detail – AG

कृषि विज्ञान संकाय अन्तर्गत स्नातक तह बि.एससी.एजी. अध्ययनको लागि तपसिल बमोजिमको शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।

तपसिल :–

 छात्रवृति कोटा बाहेक अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुको लागि
क्र.सं. विवरण प्रथम सेमेष्टर दोस्रो सेमेष्टर तेस्रो सेमेष्टर चौथो सेमेष्टर पाँचौ सेमेष्टर छैठौं सेमेष्टर सातौं सेमेष्टर आठौं सेमेष्टर
1 संस्था विकास शुल्क 100000 82000
2 शिक्षण शुल्क 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000
जम्मा शुल्क 107000 7000 89000 7000 7000 7000 7000 7000
छात्रवृति कोटामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुको लागि
क्र.सं. विवरण प्रथम सेमेष्टर दोस्रो सेमेष्टर तेस्रो सेमेष्टर चौथो सेमेष्टर पाँचौ सेमेष्टर छैठौं सेमेष्टर सातौं सेमेष्टर आठौं सेमेष्टर
1 शिक्षण शुल्क 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000

कृषि विज्ञान संकाय अन्र्तगत स्नातक तह बि.एससी.एजी. को प्रवेश परीक्षामा १०० वटा प्रश्नहरु हुनेछन् जसका लागि १ घण्टाको समय हुनेछ र अड्ढको बिभाजन निम्नानुसार गरिएको छ ।
तपसिल :–

S.N.

Subject

Mark’s

1

Com. English

14

2

Chemistry

14

3

Physics

14

4

Botany

15

5

Zoology

14

6

Mathematics

15

7

Agriculture/Animal Science

14

Total Mark’s

100

प्रवेश परीक्षा समिति
सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय
कृषि विज्ञान संकाय, डीनको कार्यालय
टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस
टीकापुर, कैलाली